Nahrávam ...

Podrobný cenník < späť na cenník

Paušál jednoduché účtovníctvo

Popis služby Názov Cena
Predplatené služby v sume 40 € / mesiac JU 40 40,00 €
Predplatené služby v sume 80 € / mesiac * JU 80 72,00 €
Predplatené služby v sume 120 € / mesiac ** JU 120 96,00 €
Predplatené služby v individuálnej sume Paušál Individuál dohodou
Položka nad rámec paušálu podľa cenníku

Paušál podvojné účtovníctvo

Popis služby Názov Cena
Predplatené služby v sume 50 € / mesiac PU 50 50,00 €
Predplatené služby v sume 100 € / mesiac * PU 100 90,00 €
Predplatené služby v sume 200 € / mesiac ** PU 200 180,00 €
Predplatené služby v individuálnej sume Paušál Individuál dohodou
Položka nad rámec paušálu podľa cenníku

Mzdy a personalistika

Popis služby Cena Za
Spracovanie miezd (vrátane prihláška, odhláška, preregistrácia, ročné zúčtovanie) 15,00 € zamestnanec
Vypracovanie pracovnej zmluvy (TPP) 20,00 € zamestnanec
Vypracovanie popisu výkonu práce zamestnanca 20,00 € zamestnanec
Vypracovanie pracovnej zmluvy (dohoda) 15,00 € zamestnanec
Vypracovanie dodatku k pracovnej zmluve 5,00 € dodatok
Vypracovanie pracovno-právnych dokumentov 10,00 € zamestnanec
Vystavenie potvrdení na žiadosť zamestnanca 3,00 € zamestnanec
Vystavenie potvrdení na žiadosť zamestnávateľa 3,00 € zamestnanec
Spracovanie evidencie/prídelu stravných lístkov (vrátane preberacích protokolov) 1,50 € zamestnanec
Prihlásenie / odhlásenie zamestnávateľa do sociálnej, zdravotnej poisťovne, alebo na daňový úrad 15,00 € prihláška
Založenie osobného spisu zamestnanca pri nástupe k zamestnávateľovi 15,00 € zamestnanec
Vypracovanie tuzemského cestovného príkazu 25,00 € zamestnanec
Vypracovanie cezhraničného cestovného príkazu 35,00 € zamestnanec
Vykonanie a výpočet exekučných zrážok 3,00 € ks

Ostatné účtovné, daňové a mzdové úkony

Popis služby Cena Za
Položka v účtovnom denníku 0,99 €
Položka v peňažnom denníku 0,79 €
Evidencia dokladov ktoré nevstupujú do peňažného denníka 0,79 € doklad
Import dokladov (XML, CSV) 0,20 € doklad
Úprava importných súborov 15,00 € hodina
Daňové priznanie k DPH (osoba registrovaná podľa §4, §5, §6) od 35,00 € podľa náročnosti
Daňové priznanie k DPH (osoba registrovaná podľa §7) 25,00 €
Súhrnný výkaz k DPH 15,00 €
Kontrolný výkaz DPH od 35,00 € podľa náročnosti
Vypracovanie formulárov na FRSR - podávané elektronicky (prihlášky, odhlášky, žiadosti, oznámenia, zrážková daň a pod.) 25,00 €
Vypracovanie formulárov na FRSR - podávané neelektronicky 35,00 €
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (DPPO) od 100,00 € podľa náročnosti
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve (vrátane povinných príloh) od 150,00 € podľa náročnosti
Spracovanie podkladov pre audit daňového subjektu od 250,00 € podľa náročnosti
Spracovanie inventarizácie investičného majetku vrátanie kontroly účtovných a daňových odpisov pre účely auditu od 300,00 € podľa náročnosti
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (typ A) 30,00 €
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (typ B) od 60,00 € podľa náročnosti
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve od 60,00 € podľa náročnosti
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 10,00 € vozidlo
Vypracovanie internej smernice od 80,00 € podľa náročnosti
Zapracovanie zmien v internej smernici 10,00 € strana A4
Vypracovanie transferovej dokumentácie od 600,00 € podľa náročnosti
Štatistický výkaz od 60,00 € podľa náročnosti
Výročná správa od 300,00 € podľa náročnosti
Evidencia jázd motorového vozidla 25,00 € vozidlo / mesiac
Evidencia majetku na podsúvahových účtoch (krátkodobý, zapožičaný) 1,50 € pohyb na majetku
Zaradenie investičného majetku (vrátane vypracovania odpisového plánu, majetkovej karty protokolu o zaradení) 40,00 € investičný majetok
Preradenie investičného majetku (vrátane protokolu o preradení) 10,00 € investičný majetok
Vyradenie investičného majetku (vrátane protokolu o vyradení) 25,00 € investičný majetok
Vystavenie odberateľskej faktúry od 3,00 € podľa náročnosti
Príprava podkladov k postúpeniu pohľadávky 10,00 € obchodný partner
Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku 3,00 €
Upomienka odberateľovi vrátane poštovného 3,00 €
Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov konfirmácia vrátane poštovného 5,00 € obchodný partner
Vypracovanie inventarizačného zápisu dokladovej alebo fyzickej inventúry od 50,00 € podľa náročnosti
Vypracovanie podkladov k fyzickej inventúre 15,00 € sklad
Vypracovanie podkladov k dokladovej inventúre 5,00 € syntetický účet
Vykonanie fyzickej inventarizácie 25,00 € hod/osoba
Vytvorenie skladovej karty (účtovanie spôsobom A) 5,00 € skladová karta
Evidencia došlej a vyšlej pošty 0,35 € ks
Administratívne spracovanie textu - list 5,00 € strana A4
Odborné spracovanie textu od 15,00 € od strana A4
Príprava podkladov na valné zhromaždenie 40,00 €
Vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia 50,00 €
Prepracovanie spracovaných úkonov vinou klienta alebo jeho rozhodnutím 100% z cenníkových cien
Zastupovanie klienta na úradoch 35,00 € hod + cestovné
Cestovné 0,50 € km
Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo 35,00 € hod
Online prístup do IS POHODA (vrátane elektronického daňového archívu do 20GB) 80,00 € osoba
Navýšenie kapacity elektronického daňového archívu 1,00 € GB
Spracovanie elektronického archívu na DVD 20,00 € ks

Minimálny mesačný poplatok je stanovený na sumu 40 EUR pri jednoduchom, 50 EUR pri podvojnom účtovníctve
* nárok na zľavu 10% z cenníkových cien
** nárok na zľavu 20% z cenníkových cien
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zľavy sa uplatňujú z cien bez DPH. Platí od 01.06.2018.